Khách sạn Korea Hotel

Địa chỉ: Yên phong – Bắc Ninh

  • Cung cấp lắp đặt hệ thống tổng đài nội bộ.
  • Cung cấp lắp đặt hệ thống camera giám sát
  • Cung cấp lắp đặt hệ thống Mạng Nội bộ
  • Cung cấp lắp đặt hệ thống wifi
  • Cung cấp lắp đặt hệ thống truyền hình

Khach-san-Korea-Hotel